Sremska Kamenica dobija još jednu zdravstvenu ustanovu, gerontološki centar, škole i vrtiće – Predstavljen plan uređenja naselja Čardak

0
220
rolls of architecture blueprints and house plans on the table and drawing compass

Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Novog Sada oglasila je ponovni javnu uvid u nacrt plana detaljne regulacije prostora Čardaka u Sremskoj Kamenici. Plan predviđa dve predškolske ustanove, jednu školu, gerontološki centar i zdravstvenu ustanovu u objektu nekadašnje Englesko-jugoslovenske dečije bolnice.

Plan obuhvata površinu od 136,51 ha, a osnovna namena prostora je porodično stanovanje, kojim dominira tip slobodnostojećih objekata na parceli. U okviru ove namene postoji nekoliko prostornih celina bez ograničenja za izgradnju i sa njima. Planirani prostori za proširenje namene porodičnog stanovanja pružaju mogućnost za razvoj različitih tipologija i oblika, kao što su terasasto stanovanje, stanovanje u zatvorenim stambenim kompleksima i slično. Višeporodično stanovanje se planira u zoni centra Čardaka, u severnom delu obuhvata Plana.

Osim namena stanovanja planiraju se i ostali komplementarni sadržaji, kao što su opštegradski centar i javne službe od šireg (kompleks doma za penzionere i stara lica ‒ gerontološki centar, zdravstvena ustanova) i lokalnog nivoa opsluživanja (predškolske ustanove i osnovna škola).

Planiraju se dve predškolske ustanove: u zoni centra, u severnom delu i druga u južnoj zoni. Maksimalna spratnost objekata predškolskih ustanova je P+1. Moguće je planirati objekte spratnosti P+1+Pk ali tako da u okviru potkrovne etaže budu isključivo sadržaji administracije ili pomoćne prostorije.

Zone izgradnje objekta u zoni centra Čardaka je dodatno definisana građevinskim linijama, a preduslov za realizaciju je detaljna razrada funkcionalnih i prostornih kapaciteta izradom urbanističkog projekta.

Planira se područna osnovna škola u istočnom delu prostora obuhvaćenog planom. Površina građevinske parcele je oko 1 ha. Spratnost objekta je do P+1+Pk. Potkrovna etaža se planira ispod kosog krova nagiba približno 30°. Potkrovlje se formira bez nazitka.

Prostor predviđen za područnu osnovnu školu se može planirati i za potpunu osnovnu školu, prema utvrđenim parametrima, ako broj stanovnika na prostoru Čardaka bude veći od 3.000. Zbog toga je preduslov za realizaciju izrada urbanističkog projekta.

Zdravstvena ustanova je planirana u objektu nekadašnje Englesko-jugoslovenske dečije bolnice u Ulici dr Ketrin Mekfeil. Objekti su deo Kliničkog centra Vojvodine i zaštićeni kao kulturno dobro ‒ Spomenik kulture.

Spratnost glavnog objekta je do Su+P+Pk, a pomoćnog objekata je P+T. Pored postojećeg glavnog i pomoćnog objekta (nekadašnje vešernice), nije planirana nova izgradnja objekata na parceli. Moguća je rekonstrukcija postojećih objekata uz mogućnost prenamene tavana u potkrovlje, bez podizanja nazitka, odnosno promene volumena krova.

Neizgrađeni deo parcele se planira kao hortikulturno uređen prostor. Preduslov za intervencije na objektima i građevinskoj parceli su uslovi nadležne službe zaštite.

Kompleks objekata gerontološkog centra je planiran uz severnu granicu obuhvata plana. Planirana parcela je približne površine 0,25 ha.

Planirani objekti su spratnosti do P+1+Pk. Potkrovna etaža se planira ispod kosog krova nagiba približno 30°. Preduslov za realizaciju je detaljnija razrada funkcionalnih i prostornih kapaciteta, i faznost realizacije, kroz izradu urbanističkog projekta.
Javni prostori

Uređenje javnih prostora saobraćajnica (ulica) se planira na način kojim će se uz kolski saobraćaj obezbediti i kontinuirane pešačke komunikacije. Uređenje podrazumeva parterno i hortikulturno oblikovanje prostora, u meri u kojoj dozvoljava širina regulacije. Sve pešačke komunikacije treba da budu bezbedne, odnosno bez arhitektonskih barijera i primereno osvetljene javnom rasvetom. Zastor pešačkih staza može biti od betonskih ploča, odnosno asfaltiran.

Osim prostora ulica, planira se parterno i hortikulturno uređenje prostora raskrsnice ispred objekta zdravstvene ustanove, nekadašnje Englesko-jugoslovenske bolnice. Ovaj mali urbani prostor, osim za namenu stanice javnog gradskog prevoza, ima potencijal da postane skver zone centra Čardaka za manja okupljanja stanovnika. Prostor treba da bude popločan i opremljen urbanim moblijarom po obodu prostora. Hortikulturno uređenje treba da bude pojedinačnim visokim solitarnim stablima. Preduslov za intervencije na ovom prostoru je pribavljanje uslova nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Stanovanje

Postojeći objekti porodičnog stanovanja se mogu prenameniti, dograditi ili nadograditi, odnosno moguća je izgradnja aneksa, pomoćnih objekata, uz poštovanje indeksa zauzetosti i indeksa izgrađenosti.

Moguća je izgradnja sportsko-rekreativnih kompleksa, u okviru namene porodičnog stanovanja, sa sportskim terenima na otvorenom i pratećim sadržajima.

Za namenu višeporodičnog stanovanja planiraju se tri građevinske parcele planirane za višeporodično stanovanje srednjih gustina, u bloku okruženom ulicama Sonje Marinković, Dr Ketrin Mekfeil, Novom 1 i Novom 2, i jedna građevinska parcela u bloku severno od Ulice Nova 2.

Na parceli A se planira jedan stambeno-poslovni objekat spratnosti Su+P+2(3). Na parcelama B i V, planiraju se stambeni kompleksi sa po dva stambena objekta na svakoj parceli, spratnosti P+2 i Su+P+3. Na parceli G planira se jedan stambeno-poslovni objekat spratnosti Su+P+2(3).

Na parcelama A i G, pored namene višeporodičnog stanovanja, prizemlje objekta je planirano za namenu poslovanja (pošta, banka, biblioteka i druge poslovne i uslužne delatnosti lokalnog nivoa).

Opštegradski centar

U okviru opštegradskog centra planiraju se namene poslovanja, sporta, turizma i rekreacije. Obavezno je formiranje slobodnih zelenih površina na minimalno 30 % površine parcele, a ostatak površine parcele bi bio namenjen za saobraćajne i manipulativne površine.

Planira se izgradnja objekata spratnosti Su+P do Su+P+3 (ravan krov). Objekti mogu imati i podrumske etaže, ukoliko geomehanički uslovi to dozvoljavaju.

Parkiranje se planira u suterenskim i/ili podrumskim etažama uz obavezno obezbeđivanje parking mesta prema normativima za delatnosti u okviru ovih namena. Kolski pristup se planira iz Ulice Nova 1 i/ili Ulice Nova 2, a do realizacije Ulice Nova 2, posredno bi bio moguć iz Ulice Sonje Marinković.

Za planiranu parcelu namenjenu opštegradskom centru obavezna je razrada urbanističkim projektom, kojim će se precizno definisati namene i raspored pojedinačnih objekata, ali i definisati položaj priključaka na komunalnu infrastrukturu.

Javni uvid trajaće do 25. februara 2021. godine.

I. M./Ekapija