Šta predviđa Plan detaljne regulacije dela radne zone Sever IV u Novom Sadu?

0
917

Plan detaljne regulacije dela radne zone Sever IV severno od infrastrukturnog koridora u Novom Sadu obuhvata područje površine 88,95 ha u severnom delu građevinskog područja Novog Sada.

Nalazi se između Državnog puta IA reda oznake 1 (E-75) i velikog infrastrukturnog koridora koji se proteže kroz radnu zonu Sever IV. Sa južne strane je planirani kompleks za prečišćavanje otpadnih voda, a sa severne sekundarni odbrambeni nasip i crpna stanica Vrbak.

Cilj izrade i donošenja Plana je preispitivanje prostornih kapaciteta i uvođenje novih javnih površina (ulica) u svrhu omogućavanja nove izgradnje. Plan će utvrditi mogućnosti rekonstrukcije postojeće, odnosno uslove za izgradnju nove crpne stanice.

Prostor je u najvećoj meri namenjen poslovanju. Saobraćajno je dobro povezan sa okolnim sadržajima.

Realizacijom industrijske saobraćajnice koja preseca prostor obuhvaćen Planom u najjužnijem delu omogućiće se brza veza sa železničkom stanicom Podbara i gradom. Postojeća saobraćajnica, Put šajkaškog odreda koja predstavlja primarnu saobraćajnicu u mreži grada, povezuje prostor sa ostalim sadržajima u radnoj zoni, a Planom je definisana sekundarna saobraćajna mreža koja omogućava formiranje novih poslovnih kompleksa.

Na prostoru ove radne zone mogu se locirati: pogoni industrije metala i nemetala, proizvodnje boja i lakova, sredstava za pranje, zatim rezane građe, elektroindustrije, proizvodnje tekstila, kože i papira i kompleksi iz oblasti građevinarstva, trgovine, i saobraćaja i veza. Takođe se predlažu različiti oblici proizvodnog zanatstva koji su vezani za preradu drveta, metala, tekstila, kože i plastičnih masa.

Crpna stanica Vrbak

U nameni površina za hidrotehničke zahvate planiraju se infrastrukturni objeti i instalacije. Ova namena obuhvata otvorene kanale koji su u funkciji odvođenja atmosferskih voda, a na parcelama br. 219/1 i 219/2 nalaze se objekti TS i crpne stanice. U cilju povećanja kapaciteta, ovi objekti mogu da se rekonstruišu ili da se izgrade novi, a u svemu prema potrebnim kapacitetima.

Donošenje ovog plana omogućava izdavanje informacije o lokaciji, lokacijskih uslova i rešenja o odobrenju za izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola, osim za prostore za koje je utvrđena obaveza izrade urbanističkog projekta.

Javni uvid u nacrt traje do 30. decembra.

A. K.

Ekapija