Pravni fakultet u Novom Sadu: Stavljena tačka na slučaj Beljanski

0
166

Slučaj sa nezakonitim doktoratom Slobodana Beljanskog dobio je svoj sudski epilog 4. oktobra 2018. godine, kada je doneta presuda kojom je tužba protiv rešenja Pravnog fakulteta u Novom Sadu o poništavanju doktorata Slobodana Beljanskog odbijena. U presudi se navodi da je Pravni fakultet „osnovano oglasio ništavom odluku Komisije za javnu odbranu doktorske disertacije“ Slobodana Beljanskog iz 2001. godine. Citirajući zakon, Upravni sud ističe da se „odluka može oglasiti ništavnom u svako doba“, bez obzira na rezultat ranijeg postupka koji je vođen još 2002. godine kada je obelodanjena nezakonitost doktorata Beljanskog.

Sud u presudi odbija sve navode tužioca i izričito navodi da je Pravni fakultet „na pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje pravilno primenio propise na koje se pozvao, a za svoji odluku dao je dovoljne i na zakonu zasnovane razloge, koje u svemu prihvata i ovaj sud.“

Upravni sud je presudio da je Beljanski, koji nikada nije stekao zvanje magistra nauka, mogućnost da stekne doktorat imao do 10.06.1992. godine. Svi kasniji zakoni, pa i zakon koji je bio na snazi na dan 15.03.2001. godine kada je doneta odluka (o odbrani „disertacije“) takvu mogućnost nisu poznavali, već su propisivali i propisuju da doktorsku disertaciju može da prijavi samo lice koje je prethodno steklo zvanje magistra nauka. Slobodan Beljanski je prijavio doktorat 1987. godine prema tadašnjem pokrajinskom Zakonu koji je dozvoljavao da i lice koje nije magistar nauka može direktno da prijavi doktorat.

Izrada doktorata mu je odobrena 10. juna 1987. godine, dok je zakonski rok za odbranu 10. juna 1992. godine. Četiri dana pre isteka roka, Beljanski je povukao svoj „doktorat“ , a u martu 2001. godine, u vreme kriznih štabova, odobrena mu je odbrana “doktorske disertacije“ koju je povukao 1992. godine, a nikada je nije ponovo prijavio. Od 2002. godine kada je otkrivena nezakonitost u vezi sa doktoratom Slobodana Beljanskog bilo je mnogo pokušaja da se ovaj slučaj reši, do čega je došlo tokom 2016. godine kada je nezakonito stečeni doktorat poništen, a sada je ta odluka postala pravosnažna. Slobodan Beljanski je marta 2001. godine odbranio doktorsku disertaciju koju nije nikada prijavio, a nije ni ispunjavao uslove da doktorira. Ova očigledna nezakonitost za koju su odgovorni tadašnji dekan, Srđan Šarkić kao i svi članovi tadašnje komisije za odbranu, dovela je do poništavanja njegovog doktorata, čime je potvrđeno da je Pravni fakultet postupio ispravno.