Vlada Srbije usvojila kodeks ponašanja za ministre

0
442

Vlada Srbije usvojila je kodeks o ponašanju koji predviđa da članovi Vlade u javnim nastupima moraju da poštuju pretpostavku nevinosti i da čuvaju autoritet i nepristrasnost suda, objavljeno je u poslednjem „Službenom glasniku“.

Kodeks ponašanja članova Vlade o granicama dozvoljenosti komentarisanja sudskih odluka i postupaka usvojen je na predlog Ministarstva pravde i ima tri člana.

Prvi član odnosi se na pretpostavku nevinosti, odnosno da član Vlade ne sme u javnosti da optuži nekog da je učinio krivično delo pre nego što sud pravosnažno utvrdi njegovu odgovornost.

„Član Vlade ne sme u javnim izjavama i nastupima u javnosti označiti učiniocem krivičnog dela lice protiv koga je pokrenut krivični postupak ili u odnosu na koje su preduzete radnje koje prethode krivičnom postupku (npr. hapšenje, saslušanje uhapšenog, zadržavanje osumnjičenog), pre pravnosnažne odluke suda kojom se utvrđuje odgovornost tog lica“, piše u Kodeksu.

Kako se dodaje, član vlade dužan je da poštuje pretpostavku nevinosti i u slučaju da tu pretpostavku ne poštuje „jedan ili više medija“.

Drugi član predviđa da je član Vlade dužan da poštuje autoritet i nepristrasnost suda, odnosno da ne sme u toku krivičnog postupka javno da komentariše postupak.

„Član Vlade ne sme u javnim izjavama i nastupima u javnosti u toku trajanja krivičnog postupka iznositi ideje, informacije ili mišljenja kojima se predviđa ishod tog postupka ili kojima se ocenjuje procesna vrednost dokaza, koji su izvedeni ili treba da budu izvedeni u tom postupku, na način na koji je moguće uticati na ishod krivičnog postupka“, navodi se u Kodeksu.

Prema Kodeksu, cilj odredbe o očuvanju autoriteta i nepristrasnosti suda je da spreči da se namernim ili nenamernim pritiskom na sud okrivljenom uskrati pravo na pravično i nepristrasno suđenje, ali ne i da utiče na pravo člana Vlade da iznosi ideje, informacije ili mišljenja o radu sudova i drugih pravosudnih organa.

U trećem članu navodi se da se pravila Kodeksa primenjuju i kada je reč o učinjenim prekršajima ili privrednim prestupima, kao i o drugim sudskim postupcima.

Alo